ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร

เมืองแม่น้ำสองสาย องค์นารายณ์ล้ำค่า เจ้าพระยาท่าข้าม งามถิ่นสวนสราญรมย์ อุดมอัญมณีศรีวิชัย เกรียงไกรสะพานจุลฯ

นโยบายและแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
หน้าแรก
แนะนำสำนักงาน
แผนที่สำนักงาน
บทบาทภารกิจ
อัตรากำลัง
ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร
ผลิตภัณฑ์เด่น
แหล่งท่องเที่ยว
   
ปฏิทินการปฏิบัติงาน
แผนการปฏิบัติงาน
  รายเดือน
แผนการดำเนินงาน
  โครงการ
แผนปฏิบัติงานรายป
แผนพัฒนาตำบล
รายงานการประชุม
  ประจำเดือน
รายงานสถานการณ์
  ไม้ผล
รายงานผลการ
จัดซื้อจัดจ้าง
การจัดการความรู้
จุดถ่ายทอดความรู้
ศูนย์บริการ
  และถ่ายทอดฯ
สถานการณ์ไม้ผล
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
กลุ่มส่งเสริมอาชีพ/
  แม่บ้านเกษตรกร
กลุ่มยุวเกษตรกร
โครงการสายใยรัก
   
ศูนย์เรียนรู้
  การเกษตรพอเพียง
สินค้าเกษตรปลอดภัย
ศูนย์บริการและ
  ถ่ายทอดฯ
ส่งเสริมและพัฒนา
  วิสาหกิจชุมชน
สายใยรักแห่งครอบครัว
เพิ่มประสิทธิภาพ
  ปาล์มน้ำมัน
บริหารจัดการศัตรูพืชฯ
เพิ่มประสิทธิภาพ
  การให้บริการฯ
ห้องสมุดการเกษตร
ข่าวเกษตรจาก
  หนังสือพิมพ
ถาม-ตอบปัญหา
  การเกษตร
สถานีวิทยุเพื่อ
  การเกษตร
เรื่องเล่าชาวเกษตร
สื่อเกษตร
สกู๊ปข่าว
สารคดีการเกษตร
ถาม/ตอบปัญหา
การเกษตร
 

ทิศทางเกษตร
ริมไร่ปลายนา
เรื่องน่ารู้
เกาะข่าวเกษตร
ดินดีสมเป็นนาสวน
เกษตรทั่วไทย
นานาสารพัน
ไม้ผลแปลก-หายาก
ข้าว&ธัญพืช
พืชไร่
ไม้ดอก-ไม้ประดับ
วิทยาการเกษตรอื่น ๆ

 

 

 

การประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข”และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด

ปี 2560   

lรายละเอียดl ๒๑๐๖๖๐ ๒ : สนง.กษอ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 

 

ข่าว/กิจกรรม

เกษตรจังหวัดติดตามการทำงานสำนักงานเกษตรอำเภอพุนพิน

lรายละเอียดl ๒๑๐๖๖๐ : สนง.กษอ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

ประชุมชี้แจงโครงการฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี2560

lรายละเอียดl ๒๐๐๖๖๐ : สนง.กษอ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

เตรียมความพร้อมโครงการประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข”และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ปี2560

lรายละเอียดl ๑๘๐๖๖๐ : สนง.กษอ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

การประกวดโครงการอำเภอสะอาดและ หมู่บ้าน/ชุมชนสะอาด ตำบลบางมะเดื่อ

lรายละเอียดl ๑๖๐๖๖๐ : สนง.กษอ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

การประกวดโครงการอำเภอสะอาดและ หมู่บ้าน/ชุมชนสะอาด ตำบลลีเล็ด

lรายละเอียดl ๑๕๐๖๖๐๒ : สนง.กษอ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

การประกวดโครงการ “อำเภอสะอาด”และ “หมู่บ้าน/ชุมชนสะอาด ตำบลบางมะเดื่อ

lรายละเอียดl ๑๕๐๖๖๐ : สนง.กษอ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

การประกวดหมู่บ้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับเขต ปี 2560

lรายละเอียดl ๑๔๐๖๖๐๒ : สนง.กษอ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

การประกวดโครงการอำเภอสะอาดและ หมู่บ้าน/ชุมชนสะอาด ตำบลบางเดือน

lรายละเอียดl ๑๔๐๖๖๐ : สนง.กษอ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

การจัดทำบันทึกข้อตกลง โครงการฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2560

lรายละเอียดl ๑๓๐๖๖๐๓ : สนง.กษอ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

ติดตามและขับเคลื่อนการทำงานกลุ่มยุวเกษตรกร

lรายละเอียดl ๑๓๐๖๖๐๒ : สนง.กษอ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธาน

 

หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข อ.เคลื่อนที่ ต.ศรีวิชัย

lรายละเอียดl ๑๓๐๖๖๐ : สนง.กษอ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธาน

ส่งมอบปุ๋ยเคมีและน้ำยาตรวจวิเคราะห์ดิน ให้กับคณะกรรมการ ศพก.และสมาชิกโครงการพัฒนาศูนย์

เครือข่ายศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน

lรายละเอียดl ๑๙๐๔๖๐ : สนง.กษอ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธาน

ติดตามและขับเคลื่อนการทำงาน ศพก.เครือข่าย ตำบลหัวเตย

lรายละเอียดl ๑๙๐๔๖๐ ๒ : สนง.กษอ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธาน

โครงการปลูกพืชสวนแซมยางพาราเพื่อเพิ่มรายได้(ครั้งที่2) ตำบลน้ำรอบ

lรายละเอียดl ๑๕๑๒๔๙ : สนง.กษอ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธาน

เวทีสร้างเครือข่ายได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดของประธานศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน

lรายละเอียดl ๑๔๑๒๔๙ ๓ : สนง.กษอ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธาน

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกาย-ใจ พร้อมรองรับการให้บริการประชาชน อ.พุนพิน

lรายละเอียดl ๑๔๑๒๔๙ ๒ : สนง.กษอ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธาน

จัดกระบวนการเรียนรู้โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืน(ครั้งที่1)ปี60

lรายละเอียดl ๑๔๑๒๔๙ : สนง.กษอ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธาน

ชี้แจงแนวทางการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัย อ.พุนพิน

lรายละเอียดl ๑๓๑๒๔๙ : สนง.กษอ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธาน

เวทีการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.)

lรายละเอียดl ๑๑๑๒๔๙ : สนง.กษอ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 

อำเภอพุนพินรับมอบถุงยังชีพพระราชทานมูลนิธิ มิราเคิล ออฟไลฟ์

lรายละเอียดl ๐๘๑๒๔๙ : สนง.กษอ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 

เวทีพัฒนาและค้นหาSmart Farmer ต้นแบบระดับอำเภอพุนพิน(ครั้งที่2)

lรายละเอียดl ๐๘๑๒๔๙ ๓ : สนง.กษอ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธาน

ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ หมู่ที่2 บ้านทับชัน ตำบลกรูด

lรายละเอียดl ๐๘๑๒๔๙ ๒ : สนง.กษอ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธาน

กิจกรรม “ออกกำลังกายวันพุธ”

lรายละเอียดl ๐๗๑๒๔๙ : สนง.กษอ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธาน

 

กิจกรรม BIG CLEANING DAYและพัฒนาสำนักงาน

lรายละเอียดl ๐๗๑๒๔๙ ๒ : สนง.กษอ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 

ประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอ(DM)ประจำเดือนธันวาคม

lรายละเอียดl ๐๖๑๒๔๙ : สนง.กษอ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธาน

พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร(50วัน)เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล อำเภอพุนพิน

lรายละเอียดl ๐๑๑๒๔๙ : สนง.กษอ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 

ประชุมเกษตรกรเพื่อจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรชาวสวนบ้านบางเดือน

lรายละเอียดl ๐๒๑๒๔๙ : สนง.กษอ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

เวทีพัฒนาและค้นหาSmart Farmer ต้นแบบระดับอำเภอพุนพิน

lรายละเอียดl ๐๑๑๒๔๙ ๓ : สนง.กษอ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

ชาวพุนพินร่วมใจ ปลูกสมุนไพรถวายพ่อหลวง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

lรายละเอียดl ๐๑๑๒๔๙ ๒ : สนง.กษอ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

ประชุมจัดทำแผนการปฏิบัติงาน การใช้จ่ายเงิน โครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2560 ตามตัวชี้วัดครั้งที่2

lรายละเอียดl ๒๔๑๑๕๙ : สนง.กษอ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 

หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข อำเภอเคลื่อนที่ ตำบลบางงอน

lรายละเอียดl ๒๒๑๑๕๙ : สนง.กษอ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธาน

การโครงการปลูกพืชสวนแซมยางพาราเพื่อเพิ่มรายได้ ตำบลน้ำรอบ

lรายละเอียดl ๑๖๑๑๕๙ ๖ : สนง.กษอ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธาน

ตลาดสินค้าเกษตรชุมชนกม.18สนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียง

lรายละเอียดl ๑๖๑๑๕๙ : สนง.กษอ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธาน

เกษตรคุณภาพ “ยางพาราแผ่นดิบคุณภาพ”ตำบลบางมะเดื่อ

lรายละเอียดl ๑๖๑๑๕๙ ๒ : สนง.กษอ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธาน

เกษตรคุณภาพ “การปลูกดอกหน้าวัวเพื่อสู้วิกฤตราคายางพาราตกต่ำ”

lรายละเอียดl ๑๖๑๑๕๙ ๓ : สนง.กษอ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธาน

 

ติดตามการดำเนินงานกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านสหกรณ์ ตำบลกรูด

lรายละเอียดl ๑๖๑๑๕๙ ๔ : สนง.กษอ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธาน

ติดตามการดำเนินงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนถุงทองขนมไทย ตำบลน้ำรอบ

lรายละเอียดl ๑๖๑๑๕๙ ๕ : สนง.กษอ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธาน

การใช้ปุ๋ยเคมีในสวนยางพาราและปาล์มน้ำมันอย่างถูกวิธี

lรายละเอียดl ๑๓๑๑๕๙ : สนง.กษอ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 

ติดตามการทำปุ๋ยหมักของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรทำสวนผลิตปุ๋ยอินทรีย์มะลวนพัฒนา

lรายละเอียดl ๑๑๑๑๕๙ : สนง.กษอ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธาน

ประชุมเกษตรกรเพื่อจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจำหน่ายปัจจัยการผลิต

lรายละเอียดl ๑๐๑๑๕๙ ๒: สนง.กษอ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธาน

ประชุมคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรระดับจังหวัด ครั้งที่1/2560

lรายละเอียดl ๑๐๑๑๕๙ ๓: สนง.กษอ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธาน

ประชุมจัดทำแผนการปฏิบัติงาน การใช้จ่ายเงิน โครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2560

lรายละเอียดl ๐๙๑๑๕๙ : สนง.กษอ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธาน

การส่งเสริมการจัดการพืชสวนในสวนยางพาราเพื่อเพิ่มรายได้อย่างยั่งยืน

lรายละเอียดl ๐๘๑๑๕๙ : สนง.กษอ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธาน

ประชุมวางแผนการขับเคลื่อนงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.)ตำบลมะลวน

lรายละเอียดl ๐๔๑๑๕๙ : สนง.กษอ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธาน

สำนักงานเกษตรอำเภอพุนพิน จัดการประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอประจำเดือน

lรายละเอียดl ๐๓๑๑๕๙ : สนง.กษอ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 

พิธีมอบรางวัลแก่เกษตรกร สถาบันเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดประจำปี 2559

lรายละเอียดl ๐๒๑๑๕๙ : สนง.กษอ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

lรายละเอียดl ๑๙๑๐๕๙ ๒: สนง.กษอ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธาน

 

ฝึกอบรมการวาดแปลงทะเบียนเกษตรกร

lรายละเอียดl ๑๑๑๐๕๙ : สนง.กษอ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธาน

งานประชุมสัมมนาจัดทำแผนพัฒนาฯและแผนปฏิบัติงานปี60 สมาคมชาวสวนปาล์น้ำมันจังหวัดสุราษฎร์ธานี

lรายละเอียดl ๑๒๑๐๕๙ : สนง.กษอ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธาน

โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข อำเภอเคลื่อนที่

lรายละเอียดl ๑๓๑๐๕๙ ๓: สนง.กษอ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธาน

เฝ้าระวังการระบาดศัตรูพืชและติดตามการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร

lรายละเอียดl ๑๓๑๐๕๙ ๔: สนง.กษอ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธาน

ประชาคมจัดทำแผนพัฒนาฯ(แผน4ปี2562-2565) ต.บางมะเดื่อ อ.พุนพิน

lรายละเอียดl ๑๘๑๐๕๙ : สนง.กษอ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธาน


ข่าวประชาสัมพันธ์การเกษตร
สำนักงานเกษตรอำเภอพุนพินขอเชิญกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ดำเนินการยื่นต่อทะเบียนประจำปี 2559
สำนักงานเกษตรอำเภอพุนพินประกาศสอบราคาจ้างสร้างรั้วคอนกรีต
เขิญชวนเกษตรกรขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
การกำหนดราคากลางสอบราคาปรับปรุงต่อเติมโรงเก็บพัสดุของสำนักงาน

 

 

 

 

โครงการประจำปี ๒๕๕๙
๑.
โครงการลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาดศัตรูพืช
๒.
โครงการปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตการเกษตร
๓.
โครงการยุทธศาสตร์สินค้า "ปาล์มน้ำมัน"
๔.
โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรเกษตรกร
๕.
โครงการพัฒนาเครือข่ายงานส่งเสริมการเกษตร (อาสาสมัครเกษตร)
๖.
โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
๗.
โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ (Zoning)
๘.
โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
๙.
โครงการจัดการ Zoning สวนยางพารา ปี 2559

สมุนไพรรักษาโรค........

หญ้างวงช้าง... แก้ฝีในห ูแก้ตาฟาง แก้เจ็บคอ ลดน้ำตาลในเลือด ทาแก้สิว
ดับพิษร้อน ขับนิ่วในกระเพาะ แก้พิษตานซาง
 แก้ปากเปื่อย  แผลบวม มีหนอง
ขับระด

หญ้าหวาน...สามารถใช้แทนน้ำตาลในผู้ป่วยโรคเบาหวาน หรือ โรคไขมัน
ในเส้นเลือดสูง (ไม่ทำให้อ้วน)


หญ้าปากควาย...รสขมเย็น ต้มดื่ม ดับพิษกาฬ แก้ไข้พิษ เจริญไฟธาตุ แก้พิษฝี แก้ไข้ตรีโทษ ตำกับสุราพอกหรือทาแก้ปวด บวม อักเสบ ดับพิษร้อน
หญ้าเจ้าชู้...เป็นยาขับปัสสาวะ แก้ท้องเสีย แก้ปวด แก้ไข้ทับระดู และ ถอนพิษบางชนิด

 

กกรังกา...รักษาโรคท่อน้ำดีอักเสบ ขับน้ำดี ฆ่าพยาธิ แก้แผลเปื่อยพุพองในปาก
บำรุงธาตุ แก้ช้ำในขับโลหิตเน่าเสีย แก้ตกเลือดจากอวัยวะภายใน

กระบือเจ็ดตัว...แก้อาการเป็นพิษ หรืออาการอักเสบในสตรีคลอดบุตร ขับโลหิตเสีย และน้ำคาวปลาในสตรี  คลอดบุตรได้ 

กระแตไต่ไม้...บำรุงเลือด ขับปัสสาวะ ขับพยาธิ แก้ปัสสาวะพิการ ไตพิการ แก้ปวดฟัน แก้โรคหืดหอบ แก้อาการมือเท้าเย็น ขยายหลอดเลือด ลดอาการ
เจ็บปวด เนื่องจากกล้ามเนื้อฉีกขาด แก้ไขข้ออักเสบ ปวดหลัง ปวดข้อ กระดูกแตก

กรดน้ำ...ขับระดูขาว แก้ไอ แก้หลอดลมอักเสบ แก้ไข้ แก้ปวดฟัน แก้เหงือกบวม แก้ปากเปื่อย แก้ปวดศีรษะ แก้ท้องเสีย แก้บิด แก้ปวดท้อง แก้ลำไส้อักเสบ แก้ผื่นคัน ลดอาการบวมน้ำ ขับพยาธิไส้เดือนขับปัสสาวะ แก้โรคเบาหวาน

 


 

ผลิตภัณฑ์กระจูด
 
ผักพื้นบ้าน
เห็ดนางฟ้า

เบเกอร์รี่

 

ดิน
น้ำ
พืช
โรคและแมลง
ปุ๋ยเคมี
เตือนภัยเกษตร
แหล่งรับซื้อ&จำหน่าย
สถานการณ์เกษตร
เทคโนโลยีชาวบ้าน
เทคโนโลยีการเกษตร
องค์ความรู้เรื่องข้าว
งานวิจัยด้านการเกษตร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี
เมือง บ้านนาเดิม
กาญจนดิษฐ์ บ้านตาขุน
ดอนสัก ชัยบุรี
เกาะสมุย เวียงสระ
เกาะพะงัน พระแสง
ไชยา พนม
ท่าฉาง เคียนซา
ท่าชนะ คีรีรัฐนิคม
บ้านนาสาร วิภาวดี

 

 

 

 

 

 

 

 

สสข. 5 จังหวัดสงขลา
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ 22
ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมัน
ศูนย์พืชสวนฯ
ศูนย์บริหารศัตรูพืช
สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 11
เกษตรและสหกรณ์จังหวัด

 

 

 

 

 

 

ราคายางพารา
ราคาผัก-ผลไม้ตลาดไท
ราคาสินค้าเกษตร
ราคาน้ำมัน
ราคาทองคำ
พยากรณ์อากาศ
สลากกินแบ่งรัฐบาล

 

 

 

 

 

 

สำนักงานเกษตรอำเภอพุนพิน ถ.จุลจอมเกล้า ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
โทร : 0-7731-1355 โทรสาร : 0-7731-1355
E-mail : sur_phunphin@doae.go.th
ปรับปรุง ณ วันที่ 24 มกราคม ๒๕๕๘
จัดทำโดย นางสาวแรมใจ แก้วสน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ